Preludio (unha poética)

Posted by Xoán Abeleira | Posted in Animais Animais, Poemas propios, Vídeos | Posted on 14-08-2011

http://vimeo.com/27688787

  

Versión en castelán:

 

EN LA ÉPOCA EN LA QUE LOS NIÑOS INVENTABAN CUENTOS

Los animales eran hombres y los hombres animales

Orgullosos de ser animales

 

En la edad en la que los niños deliraban solos

A veces la luna se transformaba en erizo

El sol era un cangrejo desovando

En el arenal del cielo

 

Los niños jugaban al río veneraban al río

Porque el río era un dios

Y el agua al entrar en sus bocas comunicaba

Multitud de leyendas que fluían de lejos

 

Un mosquito era un titán una civeta

Un sahumador consagrando el bosque

Un bisonte un ancestro un antílope un guerrero

Un lagarto un augur de cuyas visiones

Nadie dudaba jamás

 

En la época en la que los niños inventaban cuentos

La Palabra era un fruto en las raíces del árbol

En la edad en la que los niños deliraban solos

Lo hacían al calor de las manadas celestes

 

Pero llegó el fuego llegó la antorcha llegó

La hoguera aullando al umbral de la cueva

Los niños enmudecieron entonces los animales se dispersaron

Temerosos los hombres constataron su silencio

Al-mudayna (versión en galego e castelán)

Posted by Xoán Abeleira | Posted in Fotos alleas, Poemas propios, Poemas visuais | Posted on 07-08-2011

 

A

MOR

Cidadela

Na miña

Transcendencia

 

Barbacá

Entregada

Ó seu propio

Ventoeiro –

 

Hoxe ó albear

Sentínme

Coa túa voz

Afalándome a ser

TODO ALÉN NINGÚN EU 

(Castelán)

 

 A

 MOR

Ciudadela

En mi

Transcendencia

 

Alcazaba

Entregada

A su propio

Ventisquero –

 

Hoy al clarear

Me escuché

Con tu voz

Incitándome a ser

MÁS ALLÁ NINGÚN YO

NOTAS: o terceiro verso do orixinal entraña un xogo de palabras: “Ciudadela/En la mía -/ Transcendencia”, que a traduccón tenta reproducir co xogo fonético “mi, mí”: “Ciudadela/ En mí (en mi interior) -Transcendencia”. Tamén o sétimo: “Entregada/ A lo suyo propio -que es pura intemperie-)”. En galego, o verbo afalar (sinónimo de tanguer, tanxer, aguillar, falar…) ten máis ben o senso de aguijar, pero con voces, berros ou xestos. O “poema visual” conforma, asemade, a torre dunha fortaleza e unha frecha. O ventoeiro, coma o ventisquero, adoita ser o lugar máis alto dun monte, e, daquela, onde zoa máis o vento, onde vai máis frío pero tamén onde or ar é máis puro…

Mana (versións en galego e castelán)

Posted by Xoán Abeleira | Posted in Poemas propios | Posted on 10-07-2011

Pra A.

 

Benvida Ti

Portadora

De sementes

 

Benvida ás searas

Máis

Alucinantes –

 

As que Ti

Ó chegar

Creas en

 

Nosoutros

 

(Versión en castelán)

 

Bienvenida Tú

Portadora

De simientes

 

Bienvenida a las sernas

Más

Alucinantes –

 

Las que Tú

Al llegar

Creas en

 

Nosotros

 

NOTA: Serna: do celta “senara” (http://buscon.rae.es/draeI/); porción de terra cultivable.

O ichó (versión en galego e castelán)

Posted by Xoán Abeleira | Posted in Poemas propios | Posted on 02-06-2011

 O ICHÓ

  

A túa mai cometeu un erro sen querelo

 

Artellou un ichó

Ateigado de visgo e

De millo corvo

Pra cazar un rato

 

Non aquela anduriña…

 

Foi ela foi o teu pai

Fun eu quen a sentiu

Chiando agonizando

Na adega o seu túnel

A súa adella ó gehena?

 

Coido que foi ela

Dende sempre a túa mai

Quen nos chamou a esgorxarse

 

Desesperada

Polo seu erro

 

Polo que fixo

Sen querelo

                         si

 

Custoume horrores

Arrincar asa tras asa oso tras oso

Pluma tras pluma chío tras chío

Aquela ave do veleno pegañento pois

 

Canto máis se reviraba

Máis estantiga deviña

 

Máis a zugaba o tremo…

 

Despois

Véxonos xa no lar

Novo da casa nova

Dediante da billa

Bañándoa nunha auga morna

Pra lle ripar a morte

                                            mais

 

“Non che hai nada que facer

Suriña” díxenche ollando pró machado

“Isto éche un martirio”

 

E ti que me comprendiches

Ti que endexamais aturaches as matanzas

Que aleitas os años

Coma se che fosen fillos

 

Liscaches á habitación

Esguizada esgodada

A agochares os ollos…

 

Eu nunca matara

Un animal ata aquil día

 

E en sentindo ecoar

O trono do machadazo

Contra o cerne da táboa

 

Tronzada no pescozo

Comprendín que aquela ave

Era máis ca unha anduriña

 

Ti

Desfeita sobre o leito

 

Eu

Nun chanzo afundido

 

Sentíndote saloucar

 

Por aquilo que pasara

 

Polo que ía pasar

 

LA ARTIMAÑA [1] 

 

Tu madre cometió un error sin quererlo

 

Preparó una artimaña

Atestada de liga y

De maíz cuervo

Para cazar una rata

 

No aquella golondrina…

 

¿Fue ella fue tu padre

Fui yo quien la escuchó

Chillando agonizando

En la bodega su túnel

Su tolva al gehena?

 

Creo que fue ella

Desde siempre tu madre

Quien nos llamó desgañitándose

 

Desesperada

Por su error

 

Por lo que hizo

Sin quererlo

                              sí

 

Me costó horrores

Arrancar ala tras ala hueso tras hueso

Pluma tras pluma chillido tras chillido

Aquella ave del veneno pegajoso pues

 

Cuanto más se reviraba

Más espectral se volvía

 

Más la tragaba el estero…

 

Después

Nos veo ya allí en el lar

Nuevo de la casa nueva

Delante del grifo

Bañándola en agua tibia

Para extirparle la muerte

                                                      pero

 

“Ya no hay nada que hacer

Cariño” te dije mirando hacia el hacha

“Esto es un martirio”

 

Y tú que me comprendiste

Tú que jamás soportaste las matanzas

Que amamantas a los corderos

Como si fuesen tus hijos

 

Huiste a la habitación

Desgarrada destripada

Ocultando los ojos…

 

Yo nunca había matado

Un animal hasta aquel día

 

Y al oír resonar

El trueno del hachazo

Contra el cerne de la tabla

 

Tronzada en el pescuezo

Comprendí que aquella ave

Era más que una golondrina

 

Deshecha sobre el lecho

 

Yo

En un escalón hundido

 

Sintiéndote sollozar

 

Por lo que había pasado

 

Por lo que iba a pasar 


[1] O “La vareta”.

A chaira en primavera

Posted by Xoán Abeleira | Posted in Fotos alleas, Poemas propios | Posted on 30-05-2011

 

 Eis

A vosa Mag Mell

O voso santuario –

 

A foz interior

Da mar onde conflúen

O voso novo Alén

O voso vello Aquén

 

A terra devida

Un cortizo

Policárpico –

 

Agora que todo rompe a xenar todo

Gaña a súa xeira

 

Que as lamelas e as fragas bourean

Ó seu ar sen párroco nin patrón

A llo garduñar

 

Vide

As abellas doentes da Negrume

 

Vide

As derviches do Pobo dos Soños

 

Libade a vosa flor

Levade o voso mel

 

Vós

A quen Nada lles pertence 

 

(Versión en castelán)

 

LA LLANURA EN PRIMAVERA 

 

He aquí

Vuestra Mag Mell

Vuestro santuario –

 

La desembocadura interior

Del mar donde confluyen

Vuestro nuevo Más Allá

Vuestro viejo Más Acá

 

La tierra transformada

En un panal

Policárpico –

 

Ahora que todo rompe a florecer todo

Gana su jornal

 

Que los prados y los bosques laboran

A su aire sin párroco ni patrón

Que se lo pueda hurtar

 

Venid

Las abejas dolientes de lo Oscuro

 

Venid

Las derviches del Pueblo de los Sueños

 

Libad vuestra flor

Llevad vuestra miel

 

Vosotras

A quien Nada pertenece

NOTA: Após século e medio de escritos e debates verbo do tema, cada vez parece máis obvio non só que existiu realmente unha cultura céltico-atlántica senón que, tal e como afirmaban moitas supostas “lendas” e como aventuraron os arqueólogos, historiadores, antropólogos, etnólogos, etc. de finais do XIX e principios do XX, esta se espallou dende a Península Ibérica cara ó norte de Europa.

            Consonte os estudosos actuais coma Calros Solla, Rafael Quintía ou Blanca García, entre outros, a oenach, a chaira, era o sitio por antonomasia onde as distintas tribos que conformaban esa cultura de nós celebraban as súas asembleas, as súas festas, os seus sacrificios: “O lugar mítico onde [acudían] para sela-lo seu pacto coa Terra” (Rafael Quintía). Planicies no só das terras chás senón das “alturas sacras”, dos “lugares de poder” como o Monte do Seixo ou o Monte Pindo, nos que, tal e como sabemos agora, houbo unha incrible cantidade de monumentos megalíticos de toda caste: castros, antas, menhires, amilladoiros, aras solis

            Entre os cultos que alí se realizaban salientou o da lembranza e/ou retorno dos mortos, o Samaín que deu lugar ó noso Magosto e que foi cristianizado como o Día de Todos os Defuntos.

            Mag Mell (“Chaira do gozo” ou “Chaira das delicias”, en irlandés) foi un dos nomes que os celtas lle deron o Paraíso, tal e como iles o concibiron.

            O adxectivo “policárpica” aplícase ás plantas que xenan e frutifican varias veces sen chegar a morrer (ó contrario cás monocárpicas). A expresión feita “Gaña-la xeira” alude ó feito de que todos os veciños boten unha mao nas tarefas comunais de labranza. Feito que deu lugar ó verbo “xeirear: conxeniar, levarse ben”. “Bourear” significa tanto “traballar arreo” como “armar rebumbio”

            Ignoro de quén é a foto quitada de National Geographic.

 

Transmigración

Posted by Xoán Abeleira | Posted in Artigos de La Opinión de A Coruña, Poemas propios | Posted on 15-05-2011

 

A Lois Pereiro, en resposta,

“sabendo que debería ter sabido”,

“retomando a perdida

aprendizaxe”.

 

“Il vero amore è una quiete accesa”

Giuseppe Ungaretti

 

“Os ignorantes renacen nun seo materno.

Os malévolos, nun estado de sufrimento.

Os benévolos, nun estado de delicia.

Tan só os que se liberan das impurezas

Da mente acadan o Parinirvana.”

Dhammapada, IX, 126.

 

   

Vou facer que esta enerxía

Nin creada nin destruída

Acade ó fin o seu

                                   fin.

 

Construtor non volverás

Erixirme na túa vida,

 

Transformándome nunha agroeira

De sentidos de sensacións

Vougas e dolosas,

Sometida a outras

Riadas de corpos

Sometidos.

 

Agora que estou a devir

Na luzada da corrente

Non arelo ningunha orela,

Nin sequera a súa vaira.

 

Fitando ecuánime o transo

Cunha quietude acesa

Eslumireime ata esluírme

Na cesación de todo

Iste dó, xa sen retorno.

 

NOTA: Tal e como indica a dedicatoria, iste poema de meu é unha “resposta” a outro poema -gran poema- homónimo de Lois Pereiro, o protagonista do Días das Letras Galegas 2011 que se festexa mañá. Con il non pretendo en absoluto “comerlle as papas”  a Pereiro senón simplemente dialogar con il. De persoa a persoa. De buscador a buscador. De poeta a poeta. Evidenciando, iso si, que, malia o aprecio que sinto pola súa obra, non comparto a actitude vital que dela se desprende:

“Aniquilar el dolor aniquilando el deseo”, dijo Buda. Un buen consejo que llega un poco tarde porque soy ya un experto en ambas cosas y prefiero sufrir, callar y hundirme los dedos en la herida antes de olvidar el más mínimo instante de mi deseo por ti. Ya ves, nunca seré budista. Demasiado tiempo entre dos vidas y no quiero perderte entre transmigraciones y, entre ellas, mi dolor y mi fracaso.  (Lois Pereiro. “Conversas Ultramarinas”).

Poema improvisado a partir dunha foto de Paula Gómez del Valle

Posted by Xoán Abeleira | Posted in Fotos alleas, Poemas propios | Posted on 15-05-2011

 

MEDUSA 

 

                             Seme

Do mar

 

Primeira xema

Da pedra

                             Auroral

 

Quen te fita

Recoñécese

Na túa lúa

                             Tentacular

 

Tal e como foi

Tal e como será

 

Nota 1:  O principio diste poema naceu improvisado, onte, Día dos Museos, diante desta foto de Paula Gómez del Valle, magnífica creadora coa que tivemos o privilexio de contemplar a súa exposición. Logo, remateino na casa, hoxe.

Nota 2: En galego, o primeiro senso da palabra “xema” é “xermolo” (brote, gérmen, en castelán).

El Berrueco (versións en galego e castelán)

Posted by Xoán Abeleira | Posted in Poemas propios | Posted on 01-05-2011

 

Durante toda a noitada o vento

Estivo a bourar istes tambores,

Durante toda a noitada o vento

A remexer iste osario.

 

Cánta quietude xena

Agora nas fraguizas,

Cánta bonanza regada

Por entre as vetas das rochas.

 

O ceo é un inmenso can manso,

Unha branca vaca sagrada:

A súa lingua sanda as feridas

Diste espazo diluvial.

 

Recoñézome nos ídolos,

Recoñézome nistes Prometeos

Cegados polos voitres.

Séculos e séculos de renuncia

Moldearon a súa espera.

 

Por qué súpeto milagre

Chegaron a convivir

O verdor e maila dureza?

Cómo xurdiu esta tenrura

Flagrante que enfía os canchos?

 

Eiquí é imposible acubillármonos,

Aparentarmos que somos outros

Distintos ós que petrifica o espello.

Eiquí reina o ventimperio, eiquí 

Unha simple lufada nos ispe ata os ósos.

 

(Versión en castelán)

 

Durante toda la noche el viento

Ha golpeado estos tambores.

Durante toda la noche el viento

Ha removido este osario.

 

Cuánta quietud florece

Ahora en los arbustos, cuánta bonanza

Regada entre las vetas de las rocas.

 

El cielo es un inmenso perro manso,

Una blanca vaca sagrada: su lengua sana

Las heridas de este espacio diluvial.

 

Me reconozco en los ídolos.

Me reconozco en estos prometeos

Cegados por los buitres.

Siglos y siglos de renuncia

Han moldeado su espera.

 

¿Por qué repentino milagro

Han llegado a convivir el verdor y la dureza?

¿Cómo ha surgido esta ternura flagrante

Que hila los canchos?

 

Aquí es imposible refugiarse,

Aparentar que somos otros

Distintos a los que hiela el espejo.

Aquí reina la intemperie.

Aquí un atisbo de brisa

Nos desnuda hasta los huesos.

 

NOTA: El Berrueco é un “lugar de poder”, “xamánico”, que domina a vila de La Cabrera, na Serra Norte de Madrid, célebre polas formas oníricas, fantásticas que teñen os seus canchos. Parece que o termo berrueco provén do gaelico verrokko, “rocha”.

NABOS (versión bilingüe, galego castelán)

Posted by Xoán Abeleira | Posted in Poemas propios | Posted on 22-04-2011

  

O serán todo il a apañar

Nabos

 

A familia todos nós a apañar

Nabos

 

            Grosos enormes dunha cor flamexante

 

Violetas coma mulleres

Trala Lebre de Marzo

 

Tamén aquilo era pra min

Unha novidade

 

Estar alí no agro su a chuvia dourada

Do Real enchoupado ata os xenes

 

Un pasado de meu que eu descoñecía

 

Un presente indicativo da luz que eu ignoraba

 

                                                                         Os nabos

Os risos as chanzas ían e viñan a esvoazar

Amoreábanse no carro do tratore

Medraban a medida que devalaba o día

 

Coa mesma ledicia co mesmo meigallo

Incrible

           

               Ti

Nunca fuches tan belida

En ningún dos teus actos

               Ti

Nunca es máis fermosa

Que alfeinada de ti mesma

 

Descalza case que espida adobiada tan só coa túa saia de nena

Labrega

 

               Aquil serán os meus ollos coma os nabos

Cruzaban o ar enlevados vían todo sen ver nada

Que non foses Ti

                

                                                Ti en cada un daquiles regos

Percorridos onda Ti

                                                Ti en cada unha das cabezas

Das nabizas segadas a cachón

                                                Ti en cada leiba esmigallada

Devida semente

                                                Ti en cada unha desas flores

As primeiras que collín nunha horta de Santiago

Sen saber nin qué eran pra Ti

 

                                                 En cada un dos teus grilos      

Teus anovos teus rebentos        Ciscada no teu                        

Na terra e no ceo                       Na pedra e na auga                 

No Aquén e no Alén                   En todo e por todo

 

Cubrindo as miñas maos coa túa lama

Primixenia Ti

 

                     Ó voltarmos á Casa deitada ó meu son

Naquil outeiro de nabos que carretaba a noitiña

 

Viches coma min por un intre estrelampar

A Eternidade

 

Sentiches coma min no teu Ser plenamente

A Felicidade?

 

NABOS

 

La tarde toda ella cosechando

Nabos

 

La familia todos nosotros cosechando

Nabos

 

           Gruesos enormes de un color flameante

 

Violetas como mujeres

Tras la Liebre de Marzo

 

También aquello era para mí

Una novedad

 

Estar allí en el agro[1] bajo la lluvia dorada

De lo Real empapado hasta los genes

 

Un pasado mío que yo desconocía

 

Un presente indicativo de la luz que yo ignoraba

 

                                                                                                    Los nabos

Las risas las chanzas iban y venían aleteando

Se amontonaban en el carro del tractor

Medraban a medida que menguaba el día

 

Con la misma alegría con el mismo embeleso

Increíble

           

               Tú

Nunca fuiste tan bella

En ninguno de tus actos

               Tú

Nunca eres más hermosa

Que engalanada de ti misma

 

Descalza casi desnuda ataviada únicamente con tu falda de niña

Campesina

 

                   Aquella tarde mis ojos como los nabos

Cruzaban el aire extasiados veían todo sin ver nada

Que no fueses Tú

                

                                                        Tú en cada uno de aquellos surcos

Recorridos junto a Ti

                                                        Tú en cada una de las cabezas

De las nabizas segadas a espuertas

                                                        Tú en cada terrón desmigajado

Transformado en simiente[2]

                                                        Tú en cada una de esas flores

Las primeras que cogí en un huerto de Santiago

Sin saber ni qué eran para Ti

 

                                                        En cada uno de tus gérmenes      

Tus vástagos tus renuevos               Aventada en lo tuyo                       

En la tierra y en el cielo                   En la piedra y en el agua                 

Más Allá y Más Acá                          En todo y por todo

 

Cubriendo mis manos con tu lama

Primigenia Tú

 

                       Al volver a la Casa acostada a mi lado

En aquel otero de nabos que acarreaba el ocaso

 

¿Viste como yo por un instante escampar

La Eternidad?

 

¿Sentiste como yo en tu Ser plenamente

La Felicidad? 


[1] En Galicia, el agro suele ser el terreno más grande de la aldea, conformado por prados de todos los vecinos.

[2] El verso original entraña un juego de palabras: “De/vida semente” = “Simiente de vida”

Abril é / Abril es

Posted by Xoán Abeleira | Posted in Poemas propios | Posted on 04-04-2011

 

ABRIL É

  

Unha gaivota fantasmal díxome que ela me amaba tanto como eu a amo

Que iste gran silencio terrible era o meu amor

Robert Desnos

 

As gaivotas están de cría

Eiquí

 

Chiando

 

Recollendo

Todo o que atopan pra faceren

Cadanseu niño:

 

Unha pouca herba

Un papel lamacento e carruxado

As plumas da pomba

Que veñen de degolar

Un pelexo de múcaro

Comesto…

 

Se cadra

Mesmo algún dises anacos

De min espallado

Polo rueiro…

 

                       E ti

Nesoutra ourela do océano

Que un día nos uniu

Cando o cruzamos espidos

Dende o castelo da Illa

Ó Paseo de Santa Cruz

 

Que refugos amoreas?

 

Como te reconstrúes

Sen nós?

 

Tamén iste abril é pra ti

 

Iste mes entre todos

O baleiro

 

Iste baleiro entre todos

O máis cruel?

 

 (Versión en castelán)

ABRIL ES

  

Una gaviota fantasmal me dijo que ella me amaba tanto como yo la amo

Que este gran silencio terrible era mi amor

Robert Desnos

 

Las gaviotas están de cría

Aquí

 

Chillando

 

Recogiendo

Todo lo que encuentran para hacer

Su nido:

 

Un poco de hierba

Un papel embarrado y retorcido

Las plumas de la paloma

Que acaban de degollar

El pellejo de un gato

Corroído…

 

Quizás

Incluso alguno de esos pedazos

De mí esparcido

Por el barrio…

 

                             Y tú

En esa otra orilla del océano

Que un día nos unió

Cuando lo cruzamos desnudos

Desde el castillo de la Isla

Al Paseo de Santa Cruz

 

¿Qué desechos acopias?

 

¿Cómo te reconstruyes

Sin nosotros?

 

¿También este abril es para ti

 

Este mes entre todos

El vacío

 

Este vacío entre todos

El más cruel?

 

Poema incluído n’As nosas sombras no Xardín de Serralves