Trémolo (versións galega e castelá)

Posted by Xoán Abeleira | Posted in Pan de ánimas, Poemas propios | Posted on 22-10-2011

TRÉMOLO

A Belén Gopegui,

que me aprendeu a amalo.

Outono, dispensador de sortilexios

Aéreos, cromáticos.

Onte, transitoriamente

Verdes e uniformes,

As árbores revelan hoxe

A súa multiplicidade:

Tintos, ocres, marelos…

Qué lume novo,

Desencadeante

Limpa de escoura

Istes metais?

Qué vendaval consorte

Os ispe agora,

Os reviste logo

Semellantes e desiguais asemade?

Algo está a manifestarse.

Non o barrunta ninguén

Pero o anuncia o tordo prevido

Polo tremor da sabina.

O seu diapasón e o teu vibran ó unísono.

TRÉMOLO

A Belén Gopegui,

que me enseñó a amarlo.

Otoño, dispensador de sortilegios

Aéreos, cromáticos.

Ayer, transitoriamente

Verdes y uniformes,

Los árboles revelan hoy

Su multiplicidad:

Tintos, ocres, amarillos…

¿Qué fuego nuevo,

Desencadenante

Limpia de escoria

Estos metales?

¿Qué vendaval consorte

Los desnuda ahora,

Los reviste luego

Semejantes y desiguales al tiempo?

Algo está manifestándose.

No lo barrunta nadie

Pero lo anuncia el tordo prevenido

Por el temblor de la sabina.

Su diapasón y el tuyo vibran al unísono.

Cómo fala a árbore

Posted by Xoán Abeleira | Posted in Pan de ánimas, Poemas propios | Posted on 29-09-2011

 

CÓMO FALA A ÁRBORE  

 

Abríndose as xemas en canal,

A fin de que a chuvia cale nela, a axude a xermolar,

 

Crecéndose cadora cara á luz, deixándose querer

Por ise intenso imán que todo o acrisola no seu cerne,

 

Abatanada polas furias que tronzan as súas gallas,

Esgazan a cortiza, arcan o seu sámago estelar,

 

A árbore

Non sabe, non pode, non quere dicir ren.

 

Tan só enraizada no silencio, no seu

Búdico silencio, se cadra renacendo, amosando mansamente

 

Unha soa flor,

Fala a árbore, e fálanos.  


 

CÓMO HABLA EL ÁRBOL  

 

Abriéndose las yemas en canal,

A fin de que la lluvia cale en él, lo ayude a retoñar,

 

Creciéndose constante hacia la luz, dejándose querer

Por ese intenso imán que todo lo acrisola allá en su centro,

 

Abatanado por las furias que tronchan sus ramajes,

Desgajan su corteza, comban su médula estelar,

 

El árbol

No sabe, no puede, no quiere decir nada.

 

Tan sólo enraizado en el silencio, en su búdico silencio,

O acaso renaciendo, mostrando mansamente

 

Una sola flor,

Habla el árbol, y nos habla.

 

Do libro Pan de ánimas,

(Edicións Xerais)

 

 

Análise (versións galega e castelá)

Posted by Xoán Abeleira | Posted in Pan de ánimas, Poemas propios | Posted on 21-09-2011

ANÁLISE

A Gonzalo Abeleira Suárez.

Toquei o sangue do meu

Pai aberto como un cadro

Clínico, un gravado imposible

De Miró ou unha lúa

Esmagada contra o teito.

Toquei o sangue do meu

Pai, furguei nil,

Debullei os seus coágulos

Un a un e mil a mil

Procurando… non sei, algo,

Algún dato, algunha voz

Que me dese

Razón de min

Dende ben lonxe.

Pero só vin sangue

Moi vello, quizais o sangue doutro

Pai máis vello, pois

Ó levalo ata os beizos

E esluílo na lingua constatei

Todas as mortes das miñas vidas,

Todas as vidas dos meus mortos.

ANÁLISIS

A Gonzalo Abeleira Suárez.

Toqué la sangre de mi padre

Abierta como un cuadro

Clínico, un grabado imposible

De Miró o una luna

Estrellada contra el techo.

Toqué la sangre de mi padre,

Hurgué en ella,

Desgrané sus coágulos

Uno a uno y mil a mil

Buscando… no sé, algo,

Algún dato, alguna voz

Que me diese

Razón de mí

Desde muy lejos.

Pero solo vi sangre

Muy vieja, quizás la sangre de otro

Padre más viejo, pues

Al llevarla hasta los labios

Y diluirla en la lengua constaté

Todas las muertes de mis vidas,

Todas las vidas de mis muertos.

Do libro Pan de ánimas

Edicións Xerais

NOTA: A frase “o sangue do meu”, coa que xogo ó longo do poema, significa, suelta, en galego, “la sangre de lo mío [de lo que es propio de mí]”.