“Iluminacións”, de Arthur Rimbaud

Posted by Xoán Abeleira | Posted in Traducións | Posted on 16-07-2012

SEGUNDA EDICIÓN REVISADA E AMPLIADA CON NOVOS ACHADOS.

XA Á VENDA AQUÍ.
12 euros (gastos de envío incluídos).
Contacto: xoanabeleira@movistar.es
“Illuminations” de Arthur Rimbaud é un dos poemarios máis importantes e influíntes da poesía universal. Esta versión rítmica de Xoán Abeleira, completada con numerosas notas, é non só a primeira que se realiza integramente ó galego senón tamén a primeira que se publica do poeta francés nun libro, como tal, na Galiza.

Zona e outros poemas de Guillaume Apollinaire

Posted by Xoán Abeleira | Posted in Traducións | Posted on 10-12-2011

 

Xa está ó voso dispor -en versión e-book e en papel- a escolma que realicei, traducín e anotei de Guillaume Apollinaire, publicada por Bartleby Editores en edición bilingüe francés-castelán. Espero que a gocedes:

http://www.librosinlibro.es/lsl_libro.php?entidad_id=205

Links do meu blog con textos de ou sobre Apollinaire:

http://xoanabeleira.blogaliza.org/?s=apollinaire

Tres audios da estrea de “Música para un Ouveo”

Posted by Xoán Abeleira | Posted in Audios, Obras de outros artistas, Recitais, Traducións | Posted on 07-05-2011

Gravación en directo da estrea absoluta da obra “Música para un Ouveo” (Música para un Aullido), en A Coruña, 3 de setembro do 2009.

Música de Borja Costa sobre textos de Allen Ginsberg.

Recitador e tradutor: Xoán Abeleira
Violín I: Andrés Cruz
Violín II: Elisa Raposo
Viola: Sara Gómez Yunta
Violoncello: Guillermo Martínez Concepción

Piano: José Ramón García Vázquez

Dirección: Borja Costa 

http://www.cyberdaws.com/video/-ow3MWtW_RQ&feature=youtube_gdata_player

http://youtu.be/Wt0FqtfEh28

http://youtu.be/xHv-HXHPIkM

Tres poemas traducidos de “As nosas sombras no Xardín de Serralves”.

Posted by Xoán Abeleira | Posted in Poemas propios, Traducións | Posted on 10-03-2011

 

Cánto dura xa

Esta noite de azougue

Esta lúa abortada

Esta lámpada rota

Todo coma un espello revesgado

Cara a ninguén?

 

Xa nin sequera lembro

Cándo perdín os ollos

Nin ónde

                  Por qué

Vou batendo así

Con isto que eu non che era

Escuro e cego de todo

 

Só e ós vorcallóns

Só e ás apalpadelas

 

Dando voltas e mancándome

Contra a parede

 

No pozo

 

Sentindo os estoupidos

Das ledicias alleas

 

Deambulando nunha negrume

Feita de tódalas negrumes…

 

Houbeches de ser ti

Quen converteu o ar

Nesta á interminable

De morcego

 

Ti quen convocou

Esta marea penosísima

Estoutra maldición

Definitiva si

 

Fuches ti

 

O día en que fuxiches

Da casa

Da vila

Do país

 

Volvícheste sen deixarme

Nin unha soa ollada

Coa que poder alumearme

 

E en marchando apagaches

O mellor das nosas vidas

 

Tódalas luces do Tempo

 


 

BLACKOUT 

 

¿Cuánto dura ya

Esta noche de azogue

Esta luna abortada

Esta lámpara rota

Todo como un espejo vuelto

Hacia nada cara a su envés?

 

Ya ni siquiera recuerdo

Cuándo perdí los ojos

Ni dónde

                    Por qué

Voy tropezando así

Con esto que yo no era

Oscuro y ciego del todo

 

Solo y a trompicones

Solo y a tientas

 

Dando vueltas y golpeándome

Con la pared

 

En el pozo

 

Sintiendo los estallidos

De las alegrías ajenas

 

Deambulando en una negrura

Hecha de todas las negruras…

 

Debiste de ser tú

Quien convirtió el aire

En este ala interminable

De murciélago

 

Tú quien convocó

Esta marea penosísima

Esta otra maldición

Definitiva sí

 

Fuiste tú

 

El día en que huiste

De la casa

De la ciudad

Del país

 

Te volviste sin dejarme

Ni una sola mirada

Con la que poder alumbrarme

 

Y al irte apagaste

Lo mejor de nuestras vidas

 

Todas las luces del Tiempo

 

  


 

O TEU FERÚN 

 

Brede, Brede, tar gys my thie tar dyn ayms noght…[1]

 

Na túa Casa de mil anos todo cheiraba

A vaca a silo a estrume

 

Dende a raíz das súas pedras e as súas trabes

Ata as costuras dos teus tecidos

 

As páxinas dos teus libros

Os teus primeiros poemas

Rimados os teus escasos xoguetes

Todos cheiraban

A leite a bosta a mexo

 

                                              Ti e os teus irmaos encornados

Tentabades en van con litros de auga

Con pobres colonias quitarvos a caspela

Dun ferún que secasí

A min me amilagraba a min me arreitaba

 

Pinar anonadado na animal

Que eras ti cando

Ti

 

        Miña Dona de Nemi

 

 
 

TU OLOR ANIMAL 

 

Brede, Brede, tar gys my thie tar dyn ayms noght…[2]

 

En tu Casa de mil años todo olía

A vaca a silo a esquilmo

 

Desde la raíz de sus piedras y sus vigas

Hasta las costuras de tus tejidos

 

Las páginas de tus libros

Tus primeros poemas

Rimados tus escasos juguetes

Todos olían

A leche a bosta a orina

 

                                               Tú y tus hermanos encabronados

Intentabais en vano con litros de agua

Con pobres colonias arrancaros la costra

De una tufarada que sin embargo

A mí me fascinaba me encalabrinaba

 

Follar anonadado en la animal

Que eras tú cuando

 

        Mi Señora de Nemi 

 

 

A TEA 

 

Cando entrei na Casa Vella, ti estabas a remexer as brasas da lareira, 1771. “Sábado á noite María colle a roca!”, exclamaron asemade tódolos teus defuntos. “Quince anos de atraso na túa quenda pra munguire!”, espetáronme na cara. “E agora…”, comezou un. “E agora…”, continuou a Outra, “xa podreceron os tetos das vacas… das ovellas…  e mesmo das papuxas!”, esmendrellada.

         A túa mai afundiu a esquerda na pota de cobre baleira, e sacou unha cunca grande, sobordante de caldo. Logo a dereita no tobo do vertedoiro, e un melandro de candeal inmaculado. Mollou o pan no caldo novo e fixo por darcho a probar. Mais ti rexeitáchelo anoxada, guindáchelo ó chao dunha poutada. Os anacos da cunca, as pingas do caldo e as migallas do pan deviñeron en millo corvo.

         A galiña botouse ós graos e papounos cobizosa. O raposo botouse a ela e papou a galiña. A cadela botouse a il e papou o raposo. O lobo botouse a ela e papou a cadela. E tódolos bechos, un no bandullo do outro, transformáronse nunha toupa dun cento de quilos que liscou axiña ó fondo da adega.

         “Xa que non dobráche-lo espiñazo, vai alomenos pola toupa”, rifoume a túa avoa materna. “E trae unha xerra de viño, que hoxe estou apouvigado”, pediume o teu pai esborrallándose na cadeira. “Mais que sexa da Casa! Do que pisa a túa muller!”

         “Non vaias, meu amor!”, apreixáchesme o brazo, craváchesme as unllas sen te decatar. “Alí hai un mundo de ratos… e ademais…” Pero eu non quería que os teus me tomasen por un chaíñas, un mexericas da cidade. “Daquela vai. Mais leva contigo esta candea. E se a chama se apaga, sae de alí a escape, pois iso significa que xa non queda osíxeno…”

         Cando ó fin a albisquei, a toupa minguara á metade do seu tamaño. Aproveitando o lume, queimei a tea da araña na que a pobre ficara presa: a mor que vin endexamais. Tesa entre catro ou cinco bocois. Gotexando unha graxa negra, coma os xamóns e os chourizos riba da miña testa.

          Pousada no chao, a toupa deveu en ti cando tiñas sete anos, co vestido da Comuñón e un colar de cereixas. “Ea, saiamos de eiquí denantes de que Ela volva”, apuráchesme nerviosa, regalándome os ollos. “Esta vez guiareite eu.”

         Asindo coa esquerda a túa diminuta dereita, e coa dereita o candeeiro a piques de se extinguir, seguinte pola escaleira. “Ten coidado que hai unha chea de chanzos abichados. Seino moi ben…” Mais, en chegando ti enriba, volvícheste de súpeto, olláchesme en fite e soltáchesme aterrada, como se eu for A Cailleach. O teu berro alouloume. Cambaleei e caín rodando ata perder o acordo.

         Ó espertar e mirar polo sol xa m’era noite pecha.   

 

 

LA TELA[3] 

 

Cuando entré en la Casa Vieja, tú estabas removiendo las brasas del lar, 1771. “¡A buenas horas, rapaz!”, exclamaron a la vez todos tus difuntos. “¡Quince años de retraso en tu turno de ordeñar!”, me echaron en cara. “Y ahora…”, comenzó uno. “Y ahora…”, continuó la Otra, “ya se pudrieron las ubres de las vacas… de las ovejas…  y hasta de las almejas!”, desternillada.

         Tu madre hundió la izquierda en la cacerola de cobre vacía, y sacó una taza grande, rebosante de caldo. Luego la derecha en la conejera del sumidero, y una rebanada de candeal inmaculado. Mojó el pan en el caldo nuevo y te lo dio a probar. Pero tú lo rechazaste asqueada, lo arrojaste al suelo de un zarpazo. Los añicos de la taza, las gotas del caldo y las migas del pan se transformaron en maíz cuervo.[4]

         La gallina se abalanzó sobre los granos y los devoró codiciosa. El zorro se abalanzó sobre ella y devoró a la gallina. La perra se abalanzó sobre él y devoró al zorro. El lobo se abalanzó sobre ella y devoró a la perra. Y todos los animales, uno en la panza del otro, se convirtieron en una topa de un centenar de quilos que huyó enseguida al fondo de la bodega.

         “Ya que no doblaste el espinazo, ve a buscar la topa, al menos”, me regañó tu abuela materna. “¡Y trae una jarra de vino, que hoy estoy zarrioso!”, me ordenó tu padre decayéndose en la silla. “¡Pero que sea de la Casa! ¡Del que pisa tu mujer!”

         “¡Mi amor, no vayas!”, me apresaste el brazo, me clavaste las uñas sin percatarte. “Allí hay… montones de ratas… y además…” Pero yo no quería que tus padres me tomasen por un blandengue, un quejica de la ciudad. “Entonces ve. Pero lleva esta vela contigo. Y si la llama se apaga, sal corriendo de allí, pues eso significa que ya no queda oxígeno…”

         Cuando al fin la divisé, la topa había menguado a la mitad de su tamaño. Aprovechando el fuego, quemé la tela de araña en la que había quedado presa: la mayor que vi jamás. Tendida entre cuatro o cinco barriles. Goteando una grasa negra, como los jamones y los chorizos encima de mi cabeza.

         Posada en el suelo, la topa devino en ti a los siete años, con el vestido de comunión y un collar de cerezas. “Venga, salgamos de aquí antes de que Ella vuelva”, me apresuraste nerviosa, abriéndome los ojos. “Esta vez seré yo quien te guíe.”

         Asiendo con la izquierda tu diminuta derecha, y con la derecha el candelero a punto de extinguirse, te seguí por la escalera. “Ten cuidado que casi todos los escalones están carcomidos. Lo sé muy bien…” Pero, al llegar tú arriba, te volviste de golpe, me escrutaste y me soltaste aterrada, como si yo fuese La Cailleach. Tu grito me aturdió. Me tambaleé y caí rodando hasta perder el conocimiento.

         Al despertar y mirar por el sol, ya era noche cerrada.[5]    

 


[1] Na antiga -e desaparecida, ai- lingua da Illa de Man: “Bríxida, Bríxida ven cas miña, ven cas miña esta noite…” O nome da deusa celta Brìdget ou Brede semella estar emparentado etimoloxicamente coa palabra inglesa bride: noiva. Noutros lugares era coñecida coma Brigantia…

[2] En la antigua –y desaparecida, ay– lengua de la Isla de Man: “Brígida, Brígida ven a mi casa, ven a mi casa esta noche…” El nombre de la diosa celta Brìdget o Brede parece estar emparentado etimológicamente con la palabra inglesa bride: novia. En otros lugares era conocida como Brigantia…

[3] El título original entraña un juego de palabras imposible de traducir al castellano: “A/tea”.

[4] Una variedad de maíz gallego.

[5] El original entraña un juego de palabras: “ya niebla [m’era: mera] noche cerrada”.

Mon Elle

Posted by Xoán Abeleira | Posted in citas, Obras de outros artistas, Traducións | Posted on 09-03-2011

Monelle achoume errando pola chaira e colleume da man:
– Non tes por qué abraiarte -dixo-, son eu e non son eu;
Volverás acharme e logo me perderás;
Unha vez máis virei estar entre vós, pois poucos homes me viron e ningún me comprendeu;
E ti esquecerasme, recoñecerasme e volverás esquecerme.
 
Marcel Schwob, O libro de Monelle.
Ilustración de Leonor Fini prá Historia d’O

Hakuin Zenji: El canto de la meditación

Posted by Xoán Abeleira | Posted in Poemas alleos, Traducións | Posted on 03-03-2011

 

Todos los seres son esencialmente budas.

Así como sin agua no existiría el hielo,

Sin el hombre no habría la Iluminación.

Mas, sin saber cuán cerca reside la Verdad,

Los hombres, ofuscados, la buscan fuera de ellos. 

Es como si un sediento clamara por el agua

En medio de una fuente, como si el único hijo

De un hombre adinerado viviese en la miseria.

La razón por la cual sin cesar renacemos

A través de las seis esferas de existencia

Es que andamos errantes por la brumosa senda

De la ignorancia. Así, de tiniebla en tiniebla,

¿Cómo nos libraremos del incesante ciclo

De nacimiento y muerte, de muerte y nacimiento?

Con la meditación que nos concede el Dhamma.

Es el don más preciado que poseemos los hombres,

No hay nada en este mundo que puede comparársele.

Pues la meditación contiene y fortalece

Todas las perfecciones[1] y todos los preceptos,[2]

La invocación al Buda[3] y la vía de las obras.[4]

Entonces, si nos basta tan sólo con sentarnos

Para borrar las faltas de todas nuestras vidas,

¿Cómo podría ser éste un camino erróneo?

La Tierra Pura está muy cerca de nosotros.

Quien, aun sólo una vez, escucha la Verdad

Y la acepta, elogiándola con humildad sincera,

Acopiará por siempre virtudes y riquezas.

Pero quien vuelve un día sus ojos hacia adentro

Y afirma la Verdad en su naturaleza

(En la naturaleza que es no-naturaleza)

Trasciende las palabras, alcanza lo indecible.

Cuando se abre la presa de la eterna unidad

La causa y el efecto ya no se diferencian,

No existe el par de opuestos ni trinidad alguna.[5]

No hay camino ni meta, no hay ir ni retornar.

Y cuando el pensamiento es el no-pensamiento

La canción y la danza acompasan la Ley.

No tiene fin el cielo de la contemplación [6]

Donde brilla la luna de las Cuatro Verdades.[7]

¿Qué puedes añorar cuando nada te falta,

Si el Nirvana está justo delante de tu rostro,

Si a cada instante pisas en ti la Tierra Pura,

Si tu cuerpo mortal es el cuerpo de un buda? [8]

 

 

Hakuín Zenjí (1686-1769)

monje, poeta y pintor zen.

Versión poética de Xoán Abeleira

 

 


[1] Las seis paramitas básicas.

[2] Pañca-sila: los cinco preceptos básicos de la ética budista (sila). 

[3] El nembutsu de la Escuela de la Tierra Pura, a la que pertenecía el autor del Canto: “Namú, Amidá Butsú”, “Veneremos al Buda Amitâbha”.

[4] Karma-marga: uno de los tres medio (junto con jñana-marga, “la vía del conocimiento”, y bhakti-marga, “La vía de la devoción”) para cortar el ciclo de la existencia, el samsâra.

[5] Los “tres vehículos de salvación”: el de los discípulos, el de los pratyekabuddhas (budas solitarios, que no predican) y el de los bodhisattvas. Alusión al capítulo III de El sutra del loto.

[6] Samadhi.

[7] “Las Cuatro Nobles Verdades”.

[8] Debe de hacer casi tres lustros que realicé esta versión en versos alejandrinos, a partir de otra versión en prosa, traducida por un especialista cuyo nombre, la verdad, no recuerdo ahora. Espero que con ella ayude y anime a alguien a meditar.

O “Mañá” de Rimbaud

Posted by Xoán Abeleira | Posted in Traducións | Posted on 24-12-2010

          Du même désert, à la même nuit, toujours mes yeux las se réveillent à l’étoile d’argent, toujours, sans que s’émeuvent les Rois de la vie, les trois mages, le cœur, l’âme, l’esprit. Quand irons-nous, par-delà les grèves et les monts, saluer la naissance du travail nouveau, la sagesse nouvelle, la fuite des tyrans et des démons, la fin de la superstition, adorer — les premiers ! — Noël sur la terre !
          Le chant des cieux, la marche des peuples ! Esclaves ne maudissons pas la vie.

 

          No mesmo deserto, su a mesma noite, sempre os meus ollos cansos espertan á estrela de prata, sempre, sen que se conmovan os Reis da vida, os tres magos, o cor, a alma, a mente. Cándo iremos, máis alá das praias e dos montes, saudar o nacemento do traballo novo, a sabedoría nova, a fuxida dos tiranos e dos demos, a fin da superstición, adorar –os primeiros! –o Nadal sobre a terra!
          O canto dos ceos, a marcha dos pobos! Escravos, non maldigamos a vida.

(Fragmento de “Mañá”, Unha tempada en inferno, Arthur Rimbaud)

Viaxe, un caligrama de Apollinaire

Posted by Xoán Abeleira | Posted in Traducións | Posted on 26-10-2010

NOTA: Lamento que arestora non poda facelo en galego (compoñer isto levoume cinco horas!), mais prometo ir sacando máis poemas de Apollinaire na nosa lingua.

Outra crítica verbo de “El azor en el páramo”

Posted by Xoán Abeleira | Posted in Críticas, Traducións | Posted on 01-10-2010

Layla

Posted by Xoán Abeleira | Posted in Traducións, Vídeos | Posted on 23-07-2010

 
 

What’ll you do when you get lonely
And nobody’s waiting by your side?
You’ve been running and hiding much too long.
You know it’s just your foolish pride.

Layla, you’ve got me on my knees.
Layla, I’m begging, darling please.
Layla, darling won’t you ease my worried mind.

I tried to give you consolation
When your old man had let you down.
Like a fool, I fell in love with you,
Turned my whole world upside down.

Chorus

Let’s make the best of the situation
Before I finally go insane.
Please don’t say we’ll never find a way
And tell me all my love’s in vain.

Chorus

Qué farás cando te atopes soa
E non haxa ninguén ó teu carón agardando?
Levas demasiado tempo correndo e agochándote
Por mor do teu orgullo tolo.

Layla, velaquí me tes de xeonllos,
Laya, cariño, pregándote.
Layla, por qué non alivias a miña mente apesarada?

Eu fixen por consolarte
Cando o teu vello te abandonou
E namoreime de ti coma un parvo,
Trastrocando todo o meu mundo.

Layla, vexamos o bo da situación
Denantes de que tolee de todo.
Por favor, non digas que xamais a
charemos unha maneira
De aquelar o noso, que o meu amor é en van.

Layla, Layla, Layla….